Een voorschot op het loon van de vereffenaar

Menig vereffenaar heeft inmiddels al wel gemerkt dat een vereffening niet altijd 1, 2, 3 is afgerond. In sommige gevallen moet er eerst geprocedeerd worden en in andere gevallen is het bijvoorbeeld wachten tot onroerend goed te gelde gemaakt kan worden.

Op grond van artikel 4:206 BW heeft de vereffenaar recht op loon dat door de kantonrechter voor het opmaken van de uitdelingslijst wordt vastgesteld. De uitbetaling van het loon volgt na verbindend worden van de uitdelingslijst. Deze uitbetaling kan – onder andere om eerdergenoemde redenen – soms jaren duren. In beginsel betekent dit dat de vereffenaar in dat geval jaren moet wachten tot hij betaald krijgt voor de door hem verrichte werkzaamheden. Er is echter een escape; de vereffenaar kan vragen om een voorschot van het loon. Dit verzoek is niet gebaseerd op een wettelijke grondslag, maar er wordt in de praktijk aangesloten bij de regeling voor faillissementen.

Richtlijnen Vereffening nalatenschappen

In de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen wordt geconstateerd dat een wettelijke basis voor een voorschot ontbreekt. De richtlijnen zoeken aansluiting bij de Faillissementswet en de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, in het bijzonder paragraaf 6.2 van de Recofa-richtlijnen. In de richtlijnen wordt voorts uitdrukkelijk gewezen op een aantal punten:

 • Een voorschot kan – in ieder geval – een keer per jaar worden gevraagd;
 • De boedel moet toereikend zijn voor toekenning van een voorschot;
 • De vereffenaar moet bij het verzoek om een voorschot op het loon tussentijds rekening en verantwoording afleggen. Dat een tussentijds verslag, een tussentijdse rekening en verantwoording, wordt gevraagd is niet zonder reden. De kantonrechter zal immers moeten beoordelen of de boedel toereikend is om het voorschot te kunnen betalen. In dat kader moet hij kennis hebben van de samenstelling van de nalatenschap en de stand van zaken.

Jurisprudentie loon vereffenaar

Ook uit jurisprudentie blijkt dat het onder omstandigheden mogelijk is om een voorschot toe te kennen op het loon van de vereffenaar. In de Richtlijnen Verefffening nalatenschappen wordt niet ingegaan op de vraag in welke gevallen of onder welke omstandigheden kan worden gevraagd om een voorschot. Dit blijkt wel uit de jurisprudentie. In dat kader wordt onder andere verwezen naar een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7022, waarin wordt overwogen:

“Betaling van voorschotten op loon kan bij de vereffening van een nalatenschap die bewerkelijk en complex is, veel tijd vraagt en lang duurt nodig zijn, indien zonder betaling van dergelijke voorschotten benoeming van enig vereffenaar en daarmee een goede vereffening niet mogelijk is.”

In de uitspraak van de Rechtbank Gelderland 26 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:7160, wordt een opsomming gegeven van praktische vereisten waaraan een tussentijds salarisverzoek moet voldoen:

“Een concreet verzoek tot vaststelling van een voorschot op het loon van een vereffenaar dient aan de volgende vereisten te voldoen:

 • het toe te kennen voorschotbedrag, dat wil zeggen het bedrag dat de vereffenaar verzoekt als voorschot op zijn loon;

 • een inhoudelijke onderbouwing van het verzoek;

 • de periode waarover de vereffenaar een voorschot verzoekt;

 • een specificatie van de werkzaamheden van de vereffenaar met de daaraan bestede uren (tijdregistratie), in het geval het voorschot wordt verzocht over een periode in het verleden;

 • een schatting van de werkzaamheden van de vereffenaar met de daaraan te besteden uren (tijdregistratie), in het geval het voorschot wordt verzocht over een periode in de toekomst;

 • het te hanteren uurtarief;

 • een verslag van de vereffenaar dat, afgezien van de openbaarheid, voldoet aan de eisen die in een faillissement ingevolge artikel 73a Fw aan een dergelijk verslag worden gesteld.”

Let op! Ten tijde van het wijzen van deze uitspraak werden wat betreft het uurtarief de Recofa-richtlijnen nog niet standaard gehanteerd.

Het is in sommige gevallen mogelijk om meerdere keren om een voorschot te vragen. Dit blijkt onder andere uit een uitspraak van De rechtbank Midden-Nederland van 19 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:965, waarin een derde voorschot werd toegekend.

Conclusie over het voorschot op het salaris van de vereffenaar

Als vereffenaar kunt u aldus vragen om een voorschot op het loon. Dit verzoek dient goed onderbouwd te worden en te worden voorzien van een tussentijdse boedelbeschrijving en rekening en verantwoording. Gelet op het feit dat de complexiteit van vereffeningen lijkt toe te nemen, ligt het voor de hand dat ook vaker om een voorschot zal worden gevraagd.


Dit artikel is onderdeel van de VereffeningsFlits december 2021. Bekijk het volledige overzicht.

VereffeningsFlits | dec. ’21

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.