Het ouderschapsplan: waar moet u samen afspraken over maken?

In een eerdere bijdrage zijn wij ingegaan op enkele algemene aspecten met betrekking tot een echtscheidingsprocedure. [U gaat scheiden, wat nu? 08/08/2019] Daarin hebben wij reeds opgemerkt dat indien u gaat scheiden en samen het ouderlijk gezag hebt over één of meerdere minderjarige kinderen, de wet bepaalt dat u verplicht bent een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan moet worden ingediend bij de rechtbank, bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

In het ouderschapsplan dienen in ieder geval afspraken te worden vastgelegd over hoe u elkaar over de kinderen zult informeren, de invulling van de zorgregeling en de hoogte van de kinderalimentatie. Het staat u uiteraard vrij om daarnaast ook over andere onderwerpen afspraken te maken.

Informatieregeling

In de informatieregeling legt u vast hoe u elkaar zult informeren over de kinderen. Zo kunt u overeenkomen dat u periodiek een moment plant waarop u samenkomt om over de belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen te spreken. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u elkaar kort mondeling een update geeft bij de wisselmomenten van de zorgregeling, dan wel dat u in een schriftje bijhoudt wat bijvoorbeeld gedurende een week of weekend is gebeurd gedurende de zorg voor de kinderen (denk aan ziekte, voeding, kleding, feestjes etc.).

Zorgregeling

U moet afspraken maken over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Wanneer zijn de kinderen bij de ene ouder en wanneer bij de andere ouder? Wie brengt en haalt de kinderen? Op welke tijdstippen vinden de wisselmomenten plaats?

Zo kunt u er bijvoorbeeld samen voor kiezen om een zogenaamd “co-ouderschap” overeen te komen. De term co-ouderschap komt niet voor in de wet, maar komt erop neer dat u beiden ongeveer 50% van de zorg voor de kinderen voor uw rekening neemt. Uitgangspunten voor een co-ouderschapsregeling zijn onder andere dat u beiden nog goed met elkaar kunt communiceren en dat de afstand tussen uw woonplaatsen niet (te) groot is. 

Kinderalimentatie

Daarnaast dient in het ouderschapsplan een regeling te worden opgenomen over de (hoogte van de) kinderalimentatie. Hoe wordt kinderalimentatie berekend? Kort samengevat dienen de volgende rekenstappen te worden gezet:

  1. Allereerst dient de behoefte van het kind / de kinderen te worden vastgesteld; wat zijn de kosten van de kinderen? Voor de berekening van de behoefte is het van belang inzicht te hebben in het netto besteedbaar gezinsinkomen gedurende het huwelijk. De behoefte wordt vervolgens conform specifiek voor de berekening van kinderalimentatie opgestelde behoeftetabellen berekend. In de tabel wordt rekening gehouden met het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens het huwelijk (inclusief kindgebonden budget), het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen;
  2. Voor de berekening van de draagkracht bij kinderalimentatie geldt dat sprake is van een forfaitaire benadering. Op forfaitaire wijze wordt rekening gehouden met redelijke kosten van levensonderhoud, zijnde onder andere een netto woonlast van 30% van het netto inkomen, alsmede een vast bedrag voor de overige kosten van levensonderhoud. Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met de forfaitaire kosten, is 70% beschikbaar als draagkracht voor kinderalimentatie;
  3. Zodra de draagkracht van beide ouders is berekend, moet een draagkrachtvergelijking gemaakt worden. Aan de hand van deze vergelijking wordt berekend in welke verhouding de ouders dienen bij te dragen in de behoefte van het kind / de kinderen. Daarbij wordt opgemerkt dat indien de ouders onvoldoende draagkracht hebben om in de behoefte van het kind / de kinderen te voorzien, geen draagkrachtvergelijking wordt gemaakt. In dat geval dienen de beide ouders hun volledige draagkracht aan te wenden ten behoeve van de kosten van de kinderen;
  4. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat de alimentatieplichtige ouder ook kosten heeft op de dagen dat het kind / de kinderen bij hem of haar verblijft / verblijven. Deze zorgkosten worden uitgedrukt in een percentage van de behoefte van de behoefte, ook wel de “zorgkorting” genoemd. De hoogte van het percentage is afhankelijk van het gemiddelde aantal dagen gedeelde zorg per week. Zo leidt een gedeelde zorg op gemiddeld twee dagen per week tot een zorgkorting van 25%;
  5. Na aftrek van de zorgkorting resteert de te betalen kinderalimentatie.

Wat als u geen overeenstemming kunt bereiken over het ouderschapsplan?

Zoals hiervoor reeds is geschreven, schrijft de wet voor dat bij het verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan dient te worden gevoegd. Het kan echter gebeuren dat u niet in staat bent om samen tot afspraken te komen en daarom geen ondertekend ouderschapsplan kunt indienen. In dat geval dient in ieder geval in het verzoekschrift duidelijk gemaakt te worden waarom geen overeenstemming bereikt kan worden en welke inspanningen reeds zijn verricht om wél tot een ondertekend ouderschapsplan te komen.

Indien geen ouderschapsplan wordt ingediend bij het verzoekschrift, kan dit leiden tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek. Conform de aanbevelingen aan rechtbanken zal de rechter echter zeer waarschijnlijk een zitting plannen om het (ontbreken van het) ouderschapsplan te bespreken, indien de verzoekende partij geen ouderschapsplan indient en de andere partij verweer voert. Het is daarbij tevens mogelijk dat de rechter aanstuurt op een verwijzing naar een mediator, teneinde alsnog in onderling overleg tot afspraken te komen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.