Nieuwe versies Handleiding erfrechtprocedures en Richtlijnen Vereffening, belangrijk voor advocaat én vereffenaar

Een erfrechtadvocaat beschikt uiteraard over veel kennis van het erfrecht. Daarnaast moet hij goed op de hoogte zijn van de regels die er zijn rondom het voeren van een procedure.

Deze regels worden ook wel het procesrecht genoemd. Veel van die regels staan voor de erfrechtadvocaat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Maar er zijn ook andere bronnen die voor de erfrechtadvocaat relevant zijn, niet alleen voor het procesrecht maar ook voor de regels op grond waarvan een nalatenschap moet worden vereffend. Twee van deze bronnen zijn de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter en de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen. In deze documenten zijn richtlijnen opgenomen die rechters en advocaten helpen bij voeren van een procedure over een erfrechtelijk geschil en de wijze van afwikkelen van een nalatenschap als de nalatenschap vereffend moet worden.

Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter en Richtlijnen vereffening nalatenschappen

De Handleiding erfrechtprocedures bespreekt tal van mogelijke momenten waarop je in het erfrecht met de kantonrechter in aanraking kan komen. De Richtlijnen Vereffening nalatenschappen zien op één specifiek onderdeel binnen het erfrecht, te weten de vereffening van de nalatenschap. Van beide documenten is onlangs een nieuwe versie verschenen. Zo nu en dan wordt namelijk bekeken of bepaalde adviezen die in de documenten zijn opgenomen aangepast moeten worden. Hieronder wordt de belangrijkste aanpassing in de meest recente versies besproken.

Aanwijzingen door de kantonrechter tijdens de vereffening (ambtshalve)

Als een nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, kan het zijn dat de nalatenschap via een formele weg moet worden afgewikkeld. Dit wordt de vereffening genoemd. Ook wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, dient de nalatenschap vereffend te worden. Doel van de vereffening is om aan de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk tegemoet te komen. De betrokken zijn niet alleen erfgenamen, maar bijvoorbeeld ook schuldeisers van de nalatenschap. Tijdens de vereffening kan de kantonrechter op bepaalde momenten een controlerende taak uitoefenen. Hij kan de vereffening controleren, omdat een vereffenaar aan de kantonrechter alle inlichtingen moet geven die de kantonrechter wil ontvangen. Op basis van die inlichtingen kan de kantonrechter eventueel aanwijzingen geven aan de vereffenaar. Over dat laatste punt, het geven van aanwijzingen, was een discussie ontstaan.

Verzoeken om een aanwijzing tijdens de vereffening (door belanghebbenden)

In de praktijk gebeurde het nog wel eens dat iemand die bij de vereffening betrokken was aan de kantonrechter vroeg om een aanwijzing te geven hoe met een bepaald vraagstuk in de vereffening moest worden omgegaan. Soms gaf de kantonrechter een aanwijzing naar aanleiding van die vraag. In sommige gevallen besloot de kantonrechter dat het geven van een aanwijzing niet nodig was. Er ontstond een discussie of die beslissing om al dan niet een aanwijzing te geven een (formele) beschikking was, waartegen de betrokkene hoger beroep in kon stellen. In de juridische literatuur kwam men niet tot een eensgezind antwoord op deze vraag. In de nieuwe handleiding en richtlijnen is nu opgenomen dat het een discretionaire bevoegdheid is van de kantonrechter om tot het geven van een aanwijzing over te gaan. Dat houdt in dat er geen hoger beroep tegen deze beslissing van de kantonrechter open staat. De groep van rechters die adviseert over de inhoud van de handleiding en de richtlijnen (ook wel de expertgroep erfrecht) genoemd, is van mening dat een ander oordeel ertoe leidt dat de vereffening onnodig vertraagd kan worden. Hoe deze nieuwe regel gaat werken, moet de praktijk uitwijzen.

Tot slot over de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter en Richtlijnen Vereffening nalatenschappen

Door het met enige regelmaat aanpassen van de handleiding en de richtlijnen ontstaan twee belangrijke en up-to-date bronnen voor de erfrechtadvocaat die hem kunnen helpen bij het voeren van een gerechtelijke procedure maar ook bij het vereffenen van een nalatenschap. Het komt immers nogal eens voor dat de rechtbank een erfrechtadvocaat tot vereffenaar benoemt. Vaak staat een erfrechtadvocaat een vereffenaar ook bij in een gerechtelijke procedure of als het een ingewikkelde erfenis betreft.

Uiteraard houden we alle aanpassingen nauwgezet bij, zodat wij u optimaal kunnen bijstaan in een procedure en kunnen zorgen voor een optimale vereffening van een nalatenschap.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.