1. Advocaten Familie- & Erfrecht is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocaten Familie- & Erfrecht B.V.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Advocaten Familie- & Erfrecht, haar medewerkers en van al diegenen die op welke wijze dan ook voor Advocaten Familie- & Erfrecht werkzaam zijn en zijn van toepassing op iedere opdracht aan Advocaten Familie- & Erfrecht, daaronder begrepen vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocaten Familie- & Erfrecht. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Het staat Advocaten Familie- & Erfrecht vrij verleende opdrachten ook door bestuurders en personeelsleden van Advocaten Familie- & Erfrecht uit te laten voeren.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocaten Familie- & Erfrecht, haar bestuurders en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Advocaten Familie- & Erfrecht wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Indien geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties in de betreffende zaak, met een maximum van € 10.000,00.
 5. Bij de uitvoering van de opdracht mag Advocaten Familie- & Erfrecht een of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Advocaten Familie- & Erfrecht zijn verbonden.
  Advocaten Familie- & Erfrecht zal bij het selecteren en inschakelen van derden zoveel mogelijk en in redelijkheid aangewezen tevoren overleggen met de opdrachtgever.
  Advocaten Familie- & Erfrecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent opdrachtgever aan Advocaten Familie- & Erfrecht toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Advocaten Familie- & Erfrecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 7. Behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Advocaten Familie- & Erfrecht vastgestelde uurtarief, te vermeerderen met BTW. In beginsel factureert Advocaten Familie- & Erfrecht maandelijks. Advocaten Familie- & Erfrecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks te wijzigen. Advocaten Familie- & Erfrecht is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen dat bij de einddeclaratie wordt verrekend.
 8. Separaat worden de door Advocaten Familie- & Erfrecht voor de opdrachtgever betaalde verschotten (zoals reiskosten, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, koerierskosten, vertaalkosten, etc.) in rekening gebracht.
 9. Betaling van declaraties van Advocaten Familie- & Erfrecht dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, is de wettelijke rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, is
  Advocaten Familie- & Erfrecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Advocaten Familie- & Erfrecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocaten Familie- & Erfrecht wordt beheerst door Nederlands recht.
 12. Wanneer Advocaten Familie- & Erfrecht er niet in slaagt klachten (daaronder begrepen declaratiegeschillen) van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Advocaten Familie- & Erfrecht met behulp van de interne klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, mits zowel de opdrachtgever als Advocaten Familie- & Erfrecht daarmee instemmen. Bestaat er geen overeenstemming over het inschakelen van de Geschillencommissie Advocatuur dan is de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Nederland, bevoegd van het geschil kennis te nemen. De opdrachtgever dient de procedure in dat geval binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling van de klacht aanhangig te maken bij de bevoegde rechter op straffe van verval van recht.