1. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Advocaten Familie- & Erfrecht is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Advocaten Familie- & Erfrecht B.V. (hierna: Advocaten Familie- & Erfrecht). Advocaten Familie- & Erfrecht is gevestigd aan de Mispelhoefstraat 25 te (5651 GK) Eindhoven, en houdt mede kantoor aan de Stationsstraat 59 te (6181 AE) Elsloo en aan de Dorpsstraat 43 (3941 JK) te Doorn, en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61009318.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, advocaten, bestuurders (van praktijkvennootschappen) van aandeelhouders respectievelijk andere (rechts)personen die namens Advocaten Familie- & Erfrecht bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en van al diegenen die op welke wijze dan ook voor Advocaten Familie- & Erfrecht werkzaam zijn. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Advocaten Familie- & Erfrecht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. DE OPDRACHT

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocaten Familie- & Erfrecht. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door één of meer bepaalde persoon/ personen zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Advocaten Familie- & Erfrecht is vrij om te bepalen welke van haar advocaten en/of (andere) personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

3. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van werknemers, advocaten, bestuurders (van praktijkvennootschappen) van aandeelhouders respectievelijk andere (rechts)personen die namens Advocaten Familie- & Erfrecht bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Aanspreekpunt en verantwoordelijk jegens de opdrachtgever is dan ook steeds Advocaten Familie- & Erfrecht. Indien en voor zover de opdrachtgever de hiervoor bedoelde derden ondanks het bepaalde in dit artikel toch met succes aanspreekt, dan gelden eveneens de beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde (rechts)personen te allen tijde een beroep kunnen doen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Advocaten Familie- & Erfrecht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocaten Familie- & Erfrecht komt.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de in artikel 3.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocaten Familie- & Erfrecht in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw), tot een maximum van € 25.000,00.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 5. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
 6. Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet- beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Advocaten Familie- & Erfrecht.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 1 jaar na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens de opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Advocaten Familie- & Erfrecht aan de opdrachtgever verleende dienst.
 8. Indien Advocaten Familie- & Erfrecht en/of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden gelden van een opdrachtgever of een derde onder zich houdt, is zij niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. Dit is een derdenbeding.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever vrijwaart Advocaten Familie- & Erfrecht en de (rechts)personen als genoemd in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden en/of de door Advocaten Familie- & Erfrecht ingeschakelde hulppersonen voor alle vorderingen en/of aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocaten Familie- & Erfrecht ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, alsmede tegen de kosten van Advocaten Familie- & Erfrecht in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 2. Betaling van declaraties van Advocaten Familie- & Erfrecht dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, is hij de wettelijke rente verschuldigd en zijn alle ten aanzien van de inning van de declaratie te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, is Advocaten Familie- & Erfrecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Advocaten Familie- & Erfrecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 4. Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.
 5. Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.
 6. Advocaten Familie- & Erfrecht is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door Advocaten Familie- & Erfrecht aan opdrachtgever verschuldigde bedragen. Advocaten Familie- & Erfrecht en de aan haar verbonden Stichting Derdengelden zijn bevoegd de nog aan opdrachtgever verschuldigde bedragen in mindering te doen strekken op de openstaande declaraties.

5. INSCHAKELING VAN DERDEN

 1. Bij de uitvoering van de opdracht mag Advocaten Familie- & Erfrecht één of meer personen betrekken die niet of indirect aan Advocaten Familie- & Erfrecht verbonden is/zijn. De keuze van door Advocaten Familie- & Erfrecht in te schakelen derden zal zo veel mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 2. Advocaten Familie- & Erfrecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Advocaten Familie- & Erfrecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verricht.
 3. Indien de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent opdrachtgever aan Advocaten Familie- & Erfrecht toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.
 4. Op voorhand geeft de opdrachtgever Advocaten Familie- & Erfrecht toestemming om alle gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.

6. TARIEVEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. Advocaten Familie- & Erfrecht declareert in beginsel maandelijks.
 2. Advocaten Familie- & Erfrecht is gerechtigd periodiek de geldende uurtarieven aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 3. Indien ten behoeve van de opdrachtgever door Advocaten Familie- & Erfrecht verschotten worden betaald, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten, zullen deze separaat aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Advocaten Familie- & Erfrecht behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten door Advocaten Familie- & Erfrecht in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. Advocaten Familie- & Erfrecht is bevoegd om pas met uitvoering van de werkzaamheden te beginnen na voldoening van de voorschotnota. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Advocaten Familie- & Erfrecht dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

7. VERWERKEN VAN GEGEVENS

 1. Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Advocaten Familie- & Erfrecht geldende wet- en regelgeving is Advocaten Familie- & Erfrecht verplicht om zich van de identiteit van opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. De opdrachtgever verleent toestemming aan Advocaten Familie- & Erfrecht om al dan niet in verband met de opdracht verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Advocaten Familie- & Erfrecht voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.
 2. Advocaten Familie- & Erfrecht neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Advocaten Familie- & Erfrecht is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Advocaten Familie- & Erfrecht betrachte zorg. Advocaten Familie- & Erfrecht is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 3. Advocaten Familie- & Erfrecht hanteert een privacy statement dat kan worden geraadpleegd op www.familie-erfrecht.nl.

8. IDENTIFICATIE VAN OPDRACHTGEVERS

 1. Advocaten Familie- & Erfrecht is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen. De opdrachtgever zal op eerste verzoek de betreffende identiteitsgegevens aan Advocaten Familie- & Erfrecht verstrekken.
 2. Ingevolge onder meer de Wet betreffende ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de “WWFT”) kan Advocaten Familie- & Erfrecht gehouden zijn om ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden, zonder daarvan mededeling te doen aan de bij de ongebruikelijke transactie betrokken (rechts)personen.
 3. Advocaten Familie- & Erfrecht kan gehouden zijn informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) (de “UBO”) van de opdrachtgever in te winnen. Indien Advocaten Familie- & Erfrecht bij dit onderzoek constateert dat de door haar verzamelde informatie niet overeenstemt met de opgave in het Handelsregister, kan zij gehouden zijn hiervan melding te doen bij de Kamer van Koophandel.
 4. De opdrachtgever stemt met het geven van de opdracht aan Advocaten Familie- & Erfrecht in met de in 8.1, 8.2 en 8.3 bedoelde meldingen.

9. KANTOORKLACHTENREGELING

 1. Op de dienstverlening van Advocaten Familie- & Erfrecht is de Kantoorklachtenregeling Advocaten Familie- & Erfrecht van toepassing. Deze regeling is gepubliceerd op www.familie-erfrecht.nl.

10. DIVERSE ONDERWERPEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.familie-erfrecht.nl.
 2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Advocaten Familie- & Erfrecht en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 4. Advocaten Familie- & Erfrecht is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn voorhanden in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse versie is leidend.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocaten Familie- & Erfrecht wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.