Tijdelijke regeling behandeling rechtszaken tijdens coronacrisis per 1 mei aangepast, ook familie- en erfrechtzaken

Familierechtprocedures en erfrechtprocedures tijdens de coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Sinds 7 april 2020 werden er weer meer rechtszaken behandeld dan in de eerste weken van de corona-uitbraak. De Rechtspraak heeft de eerder opgestelde tijdelijke regelingen per 1 mei jl. aangepast. De aangepaste tijdelijke regelingen gelden tot en met 19 mei 2020 en kunnen worden verlengd. Daarnaast heeft de Rechtspraak besloten om vanaf 11 mei 2020 rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal (beperkt) mogelijk te maken. Voor familierechtprocedures (waaronder echtscheidingsprocedures) en erfrechtzaken zijn met name de volgende regels relevant.

Nieuwe echtscheidingsprocedures (en andere familierechtprocedures) en nieuwe erfrechtprocedures kunnen gewoon worden gestart tijdens corona

Alle nieuwe familie- en erfrechtzaken kunnen op de gebruikelijke manier worden gestart. Daarin is als gevolg van de coronacrisis niets veranderd. U kunt dus gewoon een echtscheidingsprocedure starten of een erfrechtelijke procedure aanhangig maken bij de rechtbank in tijden van corona. Het verschil met de gebruikelijke gang van zaken is dat er – op dit moment tot 11 mei aanstaande – in beginsel geen zitting plaatsvindt waarbij partijen fysiek aanwezig zijn. In deze procedures wordt zoveel mogelijk schriftelijk geprocedeerd. Als de noodzaak bestaat om een zitting te houden, dan vindt deze plaats via een telefonische (beeld)verbinding of fysiek in de zittingszaal plaats. De rechter bepaalt op welke wijze de zitting plaatsvindt en of de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Een combinatie van een telefonische (beeld)verbinding of fysieke aanwezigheid is ook mogelijk. De Rechtspraak heeft een aantal criteria vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald of een zitting fysiek in de zittingszaal moet plaatsvinden:

 • het is feitelijk onmogelijk om de zitting via een telefonische (beeld)verbinding te laten plaatsvinden;
 • er is sprake van een maatschappelijk en/of persoonlijk belang;
 • de complexiteit van de zaak vergt fysieke aanwezigheid;
 • er is sprake van een groot aantal procespartijen en/of de aanwezigheid van een tolk is vereist.

Zeer urgente erfrechtprocedures en familierechtprocedures tijdens corona

Alle zeer urgente zaken worden in ieder geval de komende periode daadwerkelijk behandeld. Dit zijn zaken waarin een spoedige rechtelijke beslissing niet achterwege kan blijven. De behandeling gebeurt zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding. Vanaf 11 mei 2020 is een fysieke zitting beperkt mogelijk, indien de rechter dat noodzakelijk acht. Het is daarbij aan de rechter om te bepalen of een zaak als zeer urgent wordt aangemerkt en of fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. In de gepubliceerde ‘Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak’ wordt daarvoor een richtlijn gegeven.

Voor het familie- en erfrecht kunnen de volgende zaken als zeer urgent aangemerkt:

 • (spoed) kort gedingen in familie- en jeugdzaken;
 • verzoekschriften tot conservatoire beslaglegging;
 • spoed instelling van curatele, bewind en mentorschap, spoed ontslag en spoed machtigingsverzoeken in dit verband;
 • spoed verzoeken in jeugdzaken;
 • voorlopige voorzieningen in een echtscheidingsprocedure (of een afzonderlijke procedure) als de veiligheid van kinderen in het geding is;
 • geschillen over het gezag van kinderen, als de veiligheid van kinderen in het geding is;
 • voorlopige voorzieningen inzake de Wet tijdelijk huisverbod.

Urgente familiezaken en erfrechtzaken worden zoveel mogelijk behandeld tijdens corona

Ook urgente zaken worden zoveel mogelijk daadwerkelijk behandeld in de komende periode. Dit zijn zaken waarin naar het oordeel van de rechter de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 19 mei 2020 en waarin geen afspraken kunnen worden gemaakt over schriftelijke behandeling. De behandeling vindt schriftelijk, per e-mail, met een telefonische (beeld)verbinding of – in geval van noodzaak – fysiek in een zittingszaal plaats. Of een zaak als urgent wordt bestempeld en op welke wijze een zitting plaats vindt, is wederom aan de rechter te beslissen.

Volgens de Rechtspraak kunnen daarbij op het gebied van familie- en erfrecht onder andere de volgende zaken als urgent worden aangemerkt (voor zover ze niet al als zeer urgent worden bestempeld):

 • kort gedingen, provisionele voorzieningen en voorlopige voorzieningen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan verzoeken om een voorlopige zorgregeling voor de kinderen, of om voorlopige kinderalimentatie of partneralimentatie in het kader van een echtscheiding;
 • overige familiezaken (gezag en omgang, echtscheiding, alimentatie);
 • verzoekschriften in erfrechtzaken;
 • zaken over slecht bewindvoerderschap en aansprakelijkstelling/ontslag en

verzoeken (bijv. machtigingen) die al langere tijd liggen en niet schriftelijk afgedaan kunnen worden;

 • overig urgente jeugdzaken (die niet als zeer urgent worden bestempeld).

Echtscheiding, familierechtelijke kwesties, erfrechtelijke geschillen en afhandeling van nalatenschappen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis blijft het gewoon mogelijk om een nieuwe echtscheiding of erfrechtelijke procedure te starten. Juist in deze tijd zullen zich bovendien situaties voordoen waarin de behandeling door een rechter niet kan wachten. De Rechtspraak is zich daarvan bewust en biedt met deze nieuwe tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk toegang tot de rechter.

Wij zijn er in deze tijden ook voor u en kunnen u zowel in spoedzaken als reguliere zaken bijstaan. Al onze advocaten zijn telefonisch, per e-mail, Skype of Zoom bereikbaar en behandelen zowel lopende als nieuwe (spoed)zaken. Ook in deze tijden zoeken wij met u naar de beste oplossing.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.