Kan ik de verdeling van de nalatenschap aanvechten?

Ik ben niet bij de verdeling betrokken

Als de erfenis is verdeeld zonder dat u aan de verdeling heeft deelgenomen, dan is de verdeling nietig. Dat betekent dat de verdeling van de nalatenschap ongeldig is. Deze nietigheid geldt van rechtswege, dat wil zeggen automatisch, zonder dat u een beroep op de nietigheid hoeft te doen. Vaak is het wel nodig om juridische stappen te ondernemen om de gevolgen van de nietige verdeling ongedaan te maken.

Heeft de verdeling echter bij notariële akte plaatsgevonden zonder dat u aan de verdeling heeft deelgenomen, dan is de verdeling niet nietig maar kan deze op uw vordering worden vernietigd. Van belang is dat de rechtsvordering tot vernietiging van de verdeling verjaart door verloop van één jaar nadat u van de verdeling kennis heeft genomen. U moet in een dergelijke situatie dus snel actie ondernemen.

Er zijn goederen overgeslagen bij de verdeling

Als een of meer goederen bij de verdeling zijn overgeslagen, dan kunt u daarvan alsnog verdeling vorderen. Deze vordering kan niet verjaren.

Ik heb gedwaald bij de verdeling

Op een verdeling zijn de gewone regels van dwaling niet van toepassing. In de wet is een bijzondere regeling voor dwaling over de verdeling opgenomen. Een verdeling kan worden vernietigd op grond van dwaling:

  1. als u heeft gedwaald over de waarde van een of meer te verdelen goederen en/of schulden, en
  2. dientengevolge een benadeling van meer dan ¼ (een kwart) is ontstaan.

Een voorbeeld:
Er zijn twee erfgenamen. Zij gaan er bij de verdeling van uit dat het te verdelen goed € 150.000,00 waard is. Aan erfgenaam A wordt het goed toebedeeld. Erfgenaam A betaalt daarvoor een vergoeding van € 75.000,00 aan erfgenaam B.Erfgenaam B ontdekt vervolgens dat hij heeft gedwaald over de waarde van het goed. Het goed was daadwerkelijk € 250.000,00 waard bij de verdeling.

Erfgenaam B had dus € 125.000,00 moeten ontvangen en is met (€ 125.000,00 minus € 75.000,00) € 50.000,00 benadeeld. Omdat de benadeling van € 50.000,00 meer is dan ¼ van hetgeen hij had moeten krijgen (zijnde € 125.000,00) is de verdeling vernietigbaar.

Bij de verdeling kan de toepasselijkheid van deze dwalingsregeling door de erfgenamen overigens worden uitgesloten.

Als u de verdeling wilt aanvechten op grond van deze dwalingsregeling, dan moet u dit doen binnen drie jaren na de verdeling. Dit is een wettelijke vervaltermijn. Als u pas na afloop van de vervaltermijn ontdekt dat u heeft gedwaald, dan kunt u soms nog schadevergoeding vorderen op grond van onrechtmatige daad.

Ik was wilsonbekwaam bij de verdeling

Als u ten tijde van de verdeling wilsonbekwaam was, dan is de verdeling op uw vordering vernietigbaar. Volgens de wet is iemand wilsonbekwaam bij de verdeling als er sprake is van een tijdelijke of blijvende geestelijke stoornis op het moment van  de verdeling én als gevolg daarvan de wil heeft ontbroken tot het aangaan van de verdeling. Dit laatste vereiste betreft het vereiste van het causaal verband. In de wet is een bewijsvermoeden opgenomen, dat inhoudt dat causaal verband wordt vermoed aanwezig te zijn, als de stoornis een redelijke waardering van de bij de verdeling betrokken belangen belette, of als de stoornis onder invloed van die verklaring is gedaan. De vordering tot vernietiging van de verdeling op grond van wilsonbekwaamheid verjaart drie jaren nadat de onbekwaamheid is geëindigd of als er sprake is van een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een bewindvoerder of curator) drie jaar nadat de de wettelijke vertegenwoordiger kennis heeft genomen van de verdeling.

Er is sprake van bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden bij de verdeling

Op een verdeling zijn ook de algemene vernietigingsgronden van bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden van toepassing. Voor ieder van deze vernietigingsgronden gelden specifieke wettelijke criteria.

Wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis? Of heeft u een vraag voor een erfrechtadvocaat? Neem contact met ons op.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.