Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 januari 2020 treedt de wet in werking. Wat verandert er?

 

Duur alimentatieverplichting

Door het aangenomen wetsvoorstel wordt de maximale duur van de partneralimentatieverplichting verkort. De verplichting eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren. Voorheen was de maximale alimentatieduur twaalf jaar. Onveranderd is dat de termijn aanvangt op de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Uitzonderingen maximale duur alimentatie van 5 jaar

Op deze hoofdregel worden enkele uitzonderingen gemaakt:

  • Indien tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip dat de kinderen twaalf jaar zijn geworden. Indien op het moment van de scheiding het jongste kind 2 jaar oud is, duurt de partneralimentatieverplichting dus nog 10 jaar;
  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én de leeftijd van de onderhoudsgerechtigde maximaal tien jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, eindigt de partneralimentatieverplichting pas op het moment dat de onderhoudsgerechtigde deze leeftijd heeft bereikt. De alimentatieduur is in dat geval dus maximaal 10 jaar;
  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding sprake is van een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is, geldt ook een maximale alimentatieduur van tien jaar.

Hardheidsclausule voor alimentatiegerechtigde

Daarnaast is in het wetsvoorstel een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien van de alimentatiegerechtigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd dat de partneralimentatieverplichting wordt beëindigd na het verstrijken van de hierboven genoemde maximale termijnen, kan de alimentatiegerechtigde alsnog een verlenging van de termijn aan de rechtbank verzoeken.

Ingangsdatum nieuwe alimentatiewet: 1 januari 2020

De wet zal in werking treden op 1 januari 2020. Dat betekent dat de nieuwe wet slechts van toepassing is op uitkeringen van levensonderhoud, indien het inleidende verzoekschrift is ingediend op of na 1 januari 2020. De nieuwe wet geldt ook indien de ex-echtgenoten op of na deze datum een uitkering tot levensonderhoud zijn overeengekomen. Indien een uitkering tot levensonderhoud daarentegen al vóór 1 januari 2020 door de rechter is vastgesteld of tussen partijen is overeengekomen, is en blijft de eerdere wet van toepassing. Kortom, het moment van indiening van het verzoekschrift is van groot belang.

Berekening alimentatie

De manier van berekening van partneralimentatie verandert door de nieuwe wet niet. De hoogte van de partneralimentatie hangt dus nog steeds af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie

De nieuwe wet gaat enkel over partneralimentatie. Voor wat betreft de (duur van) kinderalimentatie verandert er niets.

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.