U bent erfgenaam in de nalatenschap van een dierbaar familielid. U kunt het maar niet met de andere erfgenamen eens worden en het conflict dreigt te escaleren. Nu kunt u een erfrecht advocaat inschakelen om uw juridische gelijk te behalen. Deze advocaat zal uw standpunt kunnen onderbouwen, brieven kunnen sturen en uiteindelijk zelfs een gerechtelijke procedure kunnen starten. Soms is dat onvermijdelijk, maar het kan ook anders. Bij Advocaten Familie- & Erfrecht kunt u namelijk een erkende nalatenschapsmediator inschakelen. Die heeft de juiste kennis van het erfrecht en familierelaties. Een mediator kan u bij het conflict rondom een erfenis uitstekend helpen bij het vinden van een goede oplossing. Ook kan een nalatenschapsmediator u begeleiden bij situaties tijdens leven om conflicten te voorkomen.

Als nalatenschapsmediation geen optie is – sommige erfrechtelijke geschillen zijn nu eenmaal niet geschikt voor mediation – of mocht nalatenschapsmediation elders mislukt zijn, dan kunt u bij onze erfrecht advocaten terecht voor verdere juridische bijstand. Nalatenschapsmediation is alleen mogelijk als alle erfgenamen bereid zijn om samen aan tafel te zitten en naar elkaar te luisteren.

Stuur Advocaten Familie- & Erfrecht een bericht of een terugbelverzoek

Bel mijStuur bericht

 

Inhoud van dit artikel:

 

Wanneer kunt u een nalatenschapsmediator raadplegen?

U kunt een erkende mediator inschakelen om u te begeleiden bij een specifieke kwestie rond een erfenis. Bijvoorbeeld als u:

  • Onenigheid heeft over de uitleg van het testament;
  • Met de andere erfgenamen tot een oplossing wilt komen over een erfenis waar u als familie ruzie over heeft;
  • Een conflict in de familie wilt voorkomen rond uw overlijden of dat van uw ouder;
  • Afspraken wilt maken over de verdeling van de erfenis;
  • In de familie een goed gesprek wilt voeren over complexe thema’s;
  • Een conflict wilt voorkomen in samengestelde gezinnen, bijvoorbeeld als u ook uw stiefkinderen erfgenaam wilt maken;
  • Een conflict over opvolgingskwesties wilt voorkomen, in het licht van de overgang van uw familiebedrijf naar de volgende generatie;
  • Een geschil heeft met de executeur.

Wat kan de nalatenschapsmediator betekenen bij onenigheid over de uitleg van het testament?

Als een van uw dierbaren is overleden, wordt bij de verdeling van de nalatenschap allereerst gekeken of de overleden persoon een testament heeft. In het testament kan iemand immers vastleggen wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis moet worden verdeeld. Het testament kan bijvoorbeeld bepalen dat de nalatenschap gelijk moet worden verdeeld over alle kinderen of juist dat het ene kind een groter deel van de erfenis krijgt dan het andere. Daarnaast kunnen specifieke goederen in het testament aan een erfgenaam zijn toegewezen. Hierdoor zijn testamenten vaak de bron van veel conflicten. Een mediator van Advocaten Familie- & Erfrecht kan u begeleiden om bij een dergelijk geschil rond de erfenis voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen.

Hoe kan een mediator helpen bij het verdelen van de erfenis?

Een nalatenschapsmediator kan u helpen om tot een eerlijke verdeling van de erfenis te komen. Als er een testament is, moeten de erfgenamen zich houden aan de verdeling die daarin is vastgesteld. Heeft uw overleden dierbare geen testament? Dan worden de erfgenamen bepaald op basis van het wettelijk erfrecht. U en de andere erfgenamen moeten de erfenis dan samen onderling verdelen. Vanzelfsprekend kan dit tevens de nodige spanningen veroorzaken. Het is immers lastig om tot een verdeling te komen die eerlijk is vanuit zowel het financiële als het emotionele oogpunt.

Hoe kan de nalatenschapsmediator helpen bij geschillen tussen erfgenamen en de executeur?

Als erfgenamen bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de erfenis. In de praktijk blijkt echter dat het in de regel niet praktisch is om alle zaken samen te regelen. Om de erfenis af te handelen, wordt daarom meestal een executeur aangewezen. De benoeming van de executeur is vastgelegd in het testament. Vaak is de executeur een van de erfgenamen. Ook kan er een professionele executeur zoals een erfrecht advocaat of een notaris benoemd zijn. Als er niemand in het testament is benoemd, beslissen de erfgenamen zelf wie deze rol op zich neemt. De afwikkeling van de erfenis kan beginnen wanneer duidelijk is wie de erfgenamen zijn en wie de executeur is.

Alle nabestaanden gaan op hun eigen manier om met het verdriet wegens het overlijden van een dierbare en daarom ligt een conflict al snel op de loer. Uw broer of zus is bijvoorbeeld benoemd tot executeur, terwijl u de ouder in kwestie jarenlang liefdevol heeft verzorgd. De nalatenschapsmediator kan ook bij geschillen tussen de erfgenamen en de executeur bemiddelen als een onpartijdige tussenpersoon.

Wat is pre-nalatenschapsmediation?

De meeste mediations van de nalatenschapsmediator hebben betrekking op situaties na het overlijden van een dierbare. Een mediator kan u echter ook begeleiden om een conflict over de erfenis tijdens leven te voorkomen. Dit wordt pre-nalatenschapsmediation genoemd. We zien dit in de praktijk bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen of bij opvolgingsvraagstukken bij familiebedrijven. Nog voor het overlijden vinden gesprekken met de nalatenschapsmediator plaats over moeilijke situaties die rondom een overlijden kunnen ontstaan. Er worden in de nalatenschapsmediation vooraf afspraken gemaakt om te zorgen dat er geen ruzies ontstaan.

Is er in uw familie een conflict rondom een erfenis dat u niet onderling kunt oplossen?

De erfrecht advocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht die tevens erkend nalatenschapsmediator zijn, kunnen voor u bemiddelen om tot een oplossing te komen waar alle partijen tevreden over zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Joost Diks
Joost Diks Joost Diks

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek

Bel mij Stuur bericht